MOZART MUSIC SCHOOL

(028) 3993 0333 - 0918 13 53 63

Chương trình Piano Quốc tế

II. Chương trình Piano Quốc tế London College of Music (LCM)

Bắt đầu từ lớp vỡ lòng gọi là Pre Prepparatory rồi lên Sơ cấp: gồm 2 trình độ sơ cấp – Step 1 – Step 2 đến trình độ Trung cấp – gồm 8 Grade (Grade 1 đến Grade 8) lên Trên Trung cấp (Diploma) đến Cao đẳng (Associate) qua Đại học (Licenciate) rồi lên Cao học (Fellowship)

::: Pre Preparatory (Giai đoạn dự bị)
  • – Exercises: 6 bài 
  • – List A Pieces: 5 bài 
  • – List B Pieces: 5 bài 
  • – Recognition of Notes 

Trình độ Sơ cấp Diễn tấu – 2 Step

::: Step 1
 • – Exercises: 10 bài 
 • – List A Pieces: 5 bài
 • – List B Pieces: 5 bài
 • – Questions on Rudiments

 

 

 

::: Step 2
 • – Exercises: 8 bài 
 • – List A Pieces: 5 bài
 • – List B Pieces: 5 bài
 • – Questions on Rudiments

 

 

Xem thêm Nội dung thi và Xếp loại… | Bằng cấp…

::: Grade 1LCM Piano Handbook Grade1
 • – Technical Work
 • – List A : 3 bài
 • – List B : 3 bài
 • – List C : 3 bài
 • Viva Voce
 • Sight Reading
 • Aural Test
::: Grade 2LCM Piano Handbook Grade2
 • – Technical Work
 • – List A : 3 bài
 • – List B : 3 bài
 • – List C : 3 bài
 • Viva Voce
 • Sight Reading
 • Aural Test

 

 

 Xem thêm Nội dung thi và Xếp loại… | Bằng cấp…

::: Grade 3LCM Piano Handbook Grade3
 • – Technical Work
 • – List A : 3 bài
 • – List B : 3 bài
 • – List C : 3 bài
 • Viva Voce
 • Sight Reading
 • Aural Test
::: Grade 4LCM Piano Handbook Grade4
 • – Technical Work
 • – List A : 3 bài
 • – List B : 3 bài
 • – List C : 3 bài
 • Viva Voce
 • Sight Reading
 • Aural Test

 Xem thêm Nội dung thi và Xếp loại… | Bằng cấp…

::: Grade 5LCM Piano Handbook Grade5
 • – Technical Work
 • – List A : 3 bài
 • – List B : 3 bài
 • – List C : 3 bài
 • Viva Voce
 • Sight Reading
 • Aural Test
::: Grade 6LCM Piano Handbook Grade6
 • – Technical Work
 • – List A : 3 bài
 • – List B : 3 bài
 • – List C : 3 bài
 • Viva Voce
 • Sight Reading
 • Aural Test

 Xem thêm Nội dung thi và Xếp loại… | Bằng cấp…

::: Grade 7LCM Piano Handbook Grade7
 • – Technical Work
 • – List A : 3 bài
 • – List B : 3 bài
 • – List C : 3 bài
 • Viva Voce
 • Sight Reading
 • Aural Test
::: Grade 8LCM Piano Handbook Grade8
 • – Technical Work
 • – List A : 3 bài
 • – List B : 3 bài
 • – List C : 3 bài
 • Viva Voce
 • Sight Reading
 • Aural Test

 

 

Bình luận

To Top ↑