MOZART MUSIC SCHOOL

(028) 3993 0333 - 0918 13 53 63

Piano

Trường âm nhạc Mozart có 2 Chương trình giảng dạy với Bộ môn Piano là

Chương trình PHỔ THÔNG và Chương trình QUỐC TẾ

—————————————————————————————————-

I. CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG
   Giáo trình Bastien Piano Basics
(giáo trình Mỹ)

   Có 7 Trình độ (7 Level) từ trình độ Sơ cấp (Primer) đến trình độ 4 (Level 4)

1. Trình độ Sơ cấp A & B (Primer A & B) dành cho học sinh từ 5-7 tuổi

Primer A

 Piano for the Young Beginner

 Theory & Technic for the Young  Beginner

Primer B

 Piano for the Young Beginner

 Theory & Technic for the Young  Beginner

2. Các trình độ tiếp theo dành cho học sinh từ 7-11 tuổi

Primer – Trình độ Sơ cấp

Bộ sách giáo trình gồm 4 cuốn như sau:
1. Piano
2. Theory (Nhạc lý)
3. Performance (Diễn tấu)
4. Technic (Kỹ thuật)
  Performance Premer
♦ Các bản đàn trong sách Piano Primer Level – Piano
♦ Các bản đàn trong sách Piano Primer Level – Technic

 

 

 

 

 

 


Level 1 – Trình độ 1

Bộ sách giáo trình gồm 4 cuốn như sau:
1. Piano
2. Theory (Nhạc lý)
3. Performance (Diễn tấu)
4. Technic (Kỹ thuật)
Level1 Piano   Performance Level1
Các bản đàn trong sách Piano Level 1 – Đầy đủ 53 bản

Level 2 – Trình độ 2

 Piano
 Theory – Nhạc lý
 Performance – Diễn tấu
 Technic – Kỹ thuật
  A Line A Day Sight Reading

Một bản đàn trong sách Piano Level 2 – Bản Tarantella – Trang 31


Level 3 – Trình độ 3

 Piano
 Theory – Nhạc lý
 Performance – Diễn tấu
 Technic – Kỹ thuật
  A Line A Day Sight Reading

♦ Một bản đàn trong sách Piano Level 3 – Bản Jamaican Jive – Trang 47


Level 4 – Trình độ 4

 Piano
 Theory – Nhạc lý
 Performance – Diễn tấu
 Technic – Kỹ thuật
♦  A Line A Day Sight Reading

♦ Các bản đàn trong sách Piano Level 4 – Đầy đủ

Bình luận

To Top ↑