MOZART MUSIC SCHOOL

(028) 3993 0333 - 0918 13 53 63

Sonata

Sonata ( /səˈnɑːtə/, Italian: [soˈnaːta] ) là một thuật ngữ chỉ định một loạt các hình thức sáng tác. Cho đến thời kỳ Classic (Cổ điển), Sonate có tầm quan trọng ngày một tăng và đến đầu thế kỷ 19, Sonata trở thành đại diện cho một nguyên tắc sáng tác các tác phẩm quy mô lớn. Sau thời kỳ Baroque (Ba-rốc) hầu hết các tác phẩm được thực hiện bởi một nhạc cụ độc tấu, thường là một nhạc cụ phím, hoặc bởi một nhạc cụ độc tấu đi kèm với một nhạc cụ phím.

Một bản Sonata thường gồm có 3 chương (3 Movement) 

1. Allegro
Thuật ngữ tiếng Ý nghĩa là nhanh (mức độ tương đối, vừa)

Khúc Allegro (cũng có khi người ta gọi là Chương I: Allegre) và trong chương thì cũng lại được chia thành mấy phần nữa nhưng ý chung của khúc Allegro thường mang âm hưởng vui tươi và sống động. Tất nhiên là phải chơi nhanh.

Mời nghe thử Khúc Allegro của Bản Sonata số 16 được Mozart viết cho Piano trên cung Đô trưởng, KV. 545
Mozart_Piano Sonata No. 16 in C Major. KV. 545_Allegro

 

2. Andante
Thuật ngữ tiếng Ý nghĩa là Thong thả, không vội vã.

Mozart_Piano Sonata No. 16 in C Major. KV. 545_Andante

 

3. Rondo
Nhiều khi người ta chỉ nói Chương 3 bản Sonata tên gì gì đó thì tức là đang nói tới khúc Rondo này đây.

Khúc Rondo hay thể Rondo nếu muốn thuần Việt thì là thể luân khúc – bắt nguồi từ một kiểu khiêu vũ tập thể dân gian Pháp.

Mozart_Piano Sonata No. 16 in C Major. KV. 545_Rondo

Như đã nói trên, vì Sonata là một tác phẩm qui mô lớn cho nên trong các bài học hoặc trình diễn, thường thì người ta chỉ trích ra 1 trong 3 phần của bản Sonata và có ghi chú trên đầu của khuông nhạc thứ nhất là Allegro hoặc Andante hay Rondo.

Bình luận

To Top ↑