Điểm Đối Xứng Qua Trục OX

Nếu điểm A có tọa độ (x, y, z) thì điểm đối xứng của A qua trục OX là điểm A' có tọa độ (x, -y, -z).Công thức: ( A' = (x, -y, -z) )

Đọc thêm

Điểm Đối Xứng Qua Trục OY

Nếu điểm A có tọa độ (x, y, z) thì điểm đối xứng của A qua trục OY là điểm A' có tọa độ (-x, y, -z).Công thức: ( A' = (-x, y, -z) )

Đọc thêm

Điểm Đối Xứng Qua Trục OZ

Nếu điểm A có tọa độ (x, y, z) thì điểm đối xứng của A qua trục OZ là điểm A' có tọa độ (-x, -y, z).Công thức: ( A' = (-x, -y, z) )

Đọc thêm

Điểm Đối Xứng Qua Mặt Phẳng OXY

Nếu điểm A có tọa độ (x, y, z) thì điểm đối xứng của A qua mặt phẳng OXY là điểm A' có tọa độ (x, y, -z).Công thức: ( A' = (x, y, -z) )

Đọc thêm

Điểm Đối Xứng Qua Mặt Phẳng OXZ

Nếu điểm A có tọa độ (x, y, z) thì điểm đối xứng của A qua mặt phẳng OXZ là điểm A' có tọa độ (x, -y, z).Công thức: ( A' = (x, -y, z) )

Đọc thêm

Điểm Đối Xứng Qua Mặt Phẳng OYZ

Nếu điểm A có tọa độ (x, y, z) thì điểm đối xứng của A qua mặt phẳng OYZ là điểm A' có tọa độ (-x, y, z).Công thức: ( A' = (-x, y, z) )

Đọc thêm

Điểm Đối Xứng Qua Gốc Tọa Độ

Nếu điểm A có tọa độ (x, y, z) thì điểm đối xứng của A qua gốc tọa độ là điểm A' có tọa độ (-x, -y, -z).Công thức: ( A' = (-x, -y, -z) )

Đọc thêm

Ví Dụ Minh Họa

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Mozart